CN
EN

MANTALL美通 高空作业平台

MANTALL美通 高空作业平台
HZ-系列自行式曲臂型高空作业平台
发布时间 : 2018-04-19 03:04:31 作者 : webadmin 来源 :

型号

HZ 140DC

HZ 140JDC

HZ 160DC

HZ 160JDC

HZ 200JDC

最大载荷kg

230

230

230

230

230

最大作业高度m

14

14

16

16

20

最大平台高度m

12

12

14

14

18

最大水平延伸m

6.6

6.6

7.8

7.8

12

最大跨越高度m

6

6

7

7

8

转台回转角度

360°非连续

360°非连续

360°非连续

360°非连续

355°非连续

最大行走速度(储藏时)km/h

4.8

4.8

4.8

4.8

4

最大行走速度(伸展时)km/h

1

1

1

1

1

平台篮回转角度

180°

180°

180°

180°

180°

平台篮外形尺寸m

1.5*0.76*1.1

1.5*0.76*1.1

1.5*0.76*1.1

1.5*0.76*1.1

1.8*0.76*1.1

平台调平

液压调平

液压调平

液压调平

液压调平

液压调平

驱动轮个数

2

2

2

2

2

转向轮个数

2

2

2

2

2

动力源

DC48V

DC48V

DC48V

DC48V

DC48V

系统电压

DC12V

DC12V

DC12V

DC12V

DC12V

轮胎尺寸

33*12-20

33*12-20

33*12-20

33*12-20

355/55D-625

控制方式

电液比例控制

电液比例控制

电液比例控制

电液比例控制

电液比例控制

最小回转半径-外侧m

3.3

3.3

3.4

3.4

5.5

最小回转半径-内侧m

0.8

0.8

0.8

0.8

2.8

转台甩度

0

0

0

0

0

最大侧向力

400N

400N

400N

400N

400N

最大倾斜角度

3°

3°

3°

3°

3°

最大允许风速m/s

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

爬坡能力

30%

30%

30%

30%

25%

收回状态-m

2

2

2

2

2.6

收回状态-m

5.2

6.2

5.7

6.5

8

m

1.75

1.75

1.75

1.75

2.5

轴距m

2

2

2

2

2.85

中心离地间隙m

0.14

0.14

0.14

0.14

0.3

液压油箱容积L

35

35

35

35

110

整车质量T

6.3

7.3

6.6

7.5

9.5

小臂摆度

0

140°

0

140°

0/140°


型号

HZ 140RT

HZ 140JRT

HZ 160RT

HZ 160JRT

HZ 200JRT

HZ 260JRT

最大载荷kg

230

230

230

230

230

230

最大作业高度m

14

14

16

16

20

26

最大平台高度m

12

12

14

14

18

24

最大水平延伸m

7.5

7.5

8

8

11.1

15

最大跨越高度m

6.5

6.5

7

7

8.9

10

转台回转角度

360°非连续

360°非连续

360°非连续

360°非连续

360°连续

360°连续

最大行走速度(储藏时)km/h

5.5km/h(7.0km/h四驱)

5.5km/h(7.0km/h四驱)

4.8

4.8

最大行走速度(伸展时)km/h

1

1

1

1

1

1

平台篮回转角度

180°

180°

180°

180°

180°

180°

平台篮外形尺寸m

1.8*0.76*1.1

1.8*0.76*1.1

1.8*0.76*1.1

1.8*0.76*1.1

2.4*0.9*1.1

1.8*0.76*1.1

平台调平

液压调平

液压调平

液压调平

液压调平

液压调平

液压调平

驱动轮个数

24/ 4wd

24/ 4wd

24/ 4wd

24/ 4wd

24/ 4wd

24/ 4wd

转向轮个数

2

2

2

2

2

2

动力源

柴油发动机

柴油发动机

柴油发动机

柴油发动机

柴油发动机

柴油发动机

系统电压

DC12V

DC12V

DC12V

DC12V

DC12V

DC12V

轮胎尺寸

33*12-20

33*12-20

33*12-20

33*12-20

355/55D-625

355/55D-625

控制方式

电液比例控制

电液比例控制

电液比例控制

电液比例控制

电液比例控制

电液比例控制

最小回转半径-外侧m

3.7

3.7

4

4

6

6.8

最小回转半径-内侧m

1.3

1.3

1.5

1.5

3.1

3.6

转台甩度

0

0

0

0

0

0

最大侧向力

400N

400N

400N

400N

400N

400N

最大倾斜角度

3°

3°

3°

3°

3°

3°

最大允许风速m/s

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

爬坡能力

30%45%四驱)

30%45%四驱)

30%45%四驱)

30%45%四驱)

30%45%四驱)

30%45%四驱)

收回状态-m

2.3

2.3

2.3

2.3

2.6

2.9

收回状态-m

5.2

6.2

5.5

6.5

8.00/8.80

10.5/11.00

轴距m

2

2

2

2

2.8

2.8

中心离地间隙m

0.36

0.36

0.36

0.36

0.3

0.3

液压油箱容积L

110

110

110

110

110

120

燃油箱容积L

65

65

65

65

85

150

整车质量T

6.3

6.3

6.6

7.5

9.5

15.5

m

2

2

2

2

2.5

2.5

小臂摆度

0

0/140°

0

0/140°

0/140°

0/140°